• Пълен контрол на всички процеси свързани с управление на клиенти!

  Продажби

  Продажби

  Маркетинг

  Маркетинг

  Обслужване

  Обслужване

  Справки

  Справки

 • TO-DO CRM е технологията, инструментът, процесът по извличане на добавена стойност от взаимоотношенията с клиентите.

  TO-DO CRM е система за придобиване на знания и прозрение! Колкото повече знаете за клиентите си, толкова по-качествено ще ги обслужвате.

Възможности

Уеб базиран продукт за управление на взаимоотношенията с бъдещи и настоящи клиенти, партньори и доставчици.

TO-DO CRM позволява на организации от всякакъв мащаб да променят клиентската удовлетвореност, като насърчава привличането на нови клиенти, повишава лоялността и намалява разходите за маркетинг, продажби и обслужване.

В бързо променящата се бизнес среда, организациите, извършващи продажби са принудени да се отличат както с предложенията си, така и с обслужването на клиентите. TO-DO CRM осигурява една изключителна платформа, за да могат компаниите да подобрят позициите си, като подкрепя три ключови движещи сили на конкурентното предимство за настоящата ситуация на продажби към информирани купувачи:
   1). Обезпечаване на процеса по продажби – ясното дефиниране на процеса по продажби, дава възможност на организациите да съставят по-добре "сценария" си на продажби, за да могат бързо да разпространяват новите процеси в цялата организация.
   2). "Ловкост" в продажбите – съвременния потребител е въоръжен с огромно количество информация и има големи очаквания за експертните познания на продавача. TO-DO CRM "доставя" своевременна информация за продажбите и осигурява насоки на базата на контекста в реално време.
   3). Мобилност в продажбите – възможност за предоставяне на достъп до ключова CRM информация по всяко време и навсякъде. Достъпът до системата поддържа увеличаващото се многообразие от мобилни телефони и таблетни устройства сред служителите, както и при работещите дистанционно.

Системата предоставя мощни инструменти за оптимизация на дейностите, свързани с маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.

 • Без пропуснати срещи
 • Без изгубено време
 • Без пропуснати възможности

Управлявайте ефективно комуникацията с клиентите и маркетинговите дейности.

 • Организиран работен процес
 • Увеличени продажби
 • Нови и лоялни клиенти
В офиса, вкъщи или на път?

TO-DO CRM ви позволява ефективно обслужване - навсякъде, по всяко време, на всяко устройство.

Интуитивният дизайн и възможността за достъп отвсякъде и посредством широк набор от мобилни устройства, допринасят за повишаване ефективността на служителите и цялостното подобряване на бизнес показателите.

 • Единна база данни с клиенти и контакти. Различни нива на достъп за различните отдели и потребители.
 • Управление на процеса на търговските преговори. Пълна история на телефонни разговори, проведени срещи, оферти за продукти и услуги, договори, поръчки, фактури, казуси, проблеми и задачи, обменена електронна поща и документи.
 • Възможност за индивидуален подход към всеки клиент. Бързо и лесно селектиране на клиентите по статус. Изграждане на дълготрайни и лоялни взаимоотношения с клиенти, доставчици и партньори.
 • Индивидуален и групов календар позволяват правилно планиране и разпределяне на работното време. Автоматичното подсещане за настъпващо действие предотвратява възможността да бъдат пропуснати планирани срещи, задачи, обаждания и дати на изтичащи договори.
 • Автоматично регистриране на потенциални клиенти през сайта на компанията и възможност за уведомяване на съответния служител по имейл.
 • Регистриране на поставените от клиенти казуси, пренасочването им за обработка и описание на начина за разрешаването им, както и следене на казусите по статус.
 • Създаване и управление на проекти и свързаните с тях проектни задачи и критични точки. Съхранение на цялата комуникация и документация по проекта, както и непрекъснат контрол върху изпълнението на задачите.
 • Всички документи на компанията са събрани и организирани в един модул. Съхраняват се шаблони и документи с всички версии и ревизии към тях.
 • Създаване и провеждане на маркетингови кампании и контрол върху резултатите от маркетинговата дейност. Изпращане на бюлетини към настоящи клиенти и отчитане на активността им.
 • Възможност за изпълнение на предефинирани и автоматизирани справки. Разнообразни възможности за групиране, филтриране и експорт на информация.

CRM системата е навсякъде в организацията, във всеки отдел и при всеки служител, било то директно или индиректно. Всеки по някакъв начин комуникира с клиенти или получава и обменя информация за тях - TO-DO CRM се грижи целия този поток от информация да се систематизира и запише в база данни, която отново да е достъпна за всички в организацията.

TO-DO CRM дава на всеки служител - без значение дали е от продажби, маркетинг или обслужване - силата да създава изключителни взаимоотношения с клиентите.

Потенциални клиенти

Потенциален клиент е човек или организация, които биха проявили интерес към предлаганите от компанията продукти или услуги.

Контакти

Контакт е вече квалифициран потенциален клиент. Контактите представляват също и хората, с които компанията прави бизнес.

Организации

Организация представлява компания или институция, която има няколко служители свързани с нея.

Възможности

Възможностите предоставят стратегия за последващи действия към потенциалните клиенти, които биха довели до успешна продажба. Възможността представлява потенциална продажба.

Кампании

Кампаниите предлагат на маркетинг екипа възможността да планира и организира масови маркетингови кампании през различни комуникационни канали.

Проекти

Проектът е планирана работа, която включва специфични цели, работен график, задачи към проекта, критични точки, бюджети, прогрес, изработено време и т.н.

Календар

Модул Календар ви дава възможност да планирате и разпределяте работното си време, като отразявате текущите си задачи, срещи, обаждания и бележки по дни и часове.

Документи

Документи са вътрешни или външни файлове, които качвате или записвате в системата. Средство за автоматизация на документите в организацията.

Договори за обслужване

Договорите за обслужване представляват договорени споразумения свързани със следпродажбеното обслужване на продуктите или за услуги предоставяни на клиентите.

Казуси

Казуси или наричани още Tickets, са искания от клиентите за следпродажбена помощ. Екипа по продажбите може да създаде, общува, редактира и приключи случая, след като е предложил правилното решение на клиента.

FAQ

FAQ съхранява всички често задавани въпроси от клиентите или членовете на екипи. Позволява на екипа по поддръжката да осигури едно и също решение многократно.

Активи

Активите са материални или нематериални ресурси, които се предоставят на клиентите. Когато продуктите са доставени на клиентите, информацията за всеки артикул се съхранява като запис в модул активи.

Продукти

Продуктите представляват запас от стоки в склада. Ако компанията се занимава както с продажби, така и със закупуване на стоки, този модул ще бъде като мост между отделите за продажби и покупки.

Услуги

Услугите се считат за нематериалния еквивалент на продуктите.

Ценови листи

Ценовите книги дават възможност на компанията да управлява различни цени за продуктите или услугите, които предлага.

Доставчици

Доставчик е лице или организация, които доставят продукти или услуги на компанията. Може да бъде производител или търговец на едро.

Поръчки към доставчици

Поръчка към доставчик е официален документ към доставчика за закупуване на продукти или услуги. Дава възможност на компанията да опише подробно изискванията и очакванията си.

Оферти

Офертата е официално търговско предложение, издадено от компанията на бъдещия купувач при запитване или намерение да закупи продукти или услуги.

Проф. ф-ри и Фактури

Проформа фактурите и Фактурите са търговски документи, който се издават на клиента и съдържат информация за количеството и договорената цена на продукти или услуги.

Кредитни и Дебитни изв.

Допуснати грешки във фактури или промяна на данъчната основа се коригират с дебитно или кредитно известие.

Справки

Справките се генерират чрез задаване на желаните критерии, като се използват филтри. Стандартните отчети позволяват анализ и контрол на всички типични бизнес задачи.

SMS известяване

SMS модула се използва, за автоматично изпращане на SMS-и до избрани Потенциални клиенти, Организации или Контакти.

Електронна поща

Интегриран имейл клиент, който улеснява комуникацията с клиентите. Цялата кореспонденция автоматично се прехвърля към досието на клиента. Бързо създаване на Потенциални клиенти, Контакти, Организации, Казуси, Задачи и Срещи от имейлите, които се получават в пощенската кутия.

Портал за клиенти

Портала за клиенти улеснява компаниите при обслужването на клиентите. Предлага на клиентите възможността да генерират Казуси(Тickets) и да получават информация от модул FAQ. Могат да се споделят Документи, Продукти, Проекти, Фактури, Оферти и т.н.

Поискайте оферта!

Цената се формира от избрания вид конфигурация и от броя на закупените софтуерни лицензи.

По-успешни, по-ефективни и по-печеливши в Облака

До неотдавна компаниите, които искаха да използват софтуерно бизнес решение, трябваше да закупят продукта и да го инсталират на собствена инфраструктура. Това беше свързано със значителна първоначална инвестиция в лицензи, хардуер, консултантски услуги по внедряване и настройка на софтуерните системи, както и с нуждата от наемане на специализиран персонал, който да поддържа системите и да се грижи за правилното им функциониране. Днес, облачните технологии правят този модел непрактичен.

Облакът (от англ. Cloud) най-общо описва услуга, с която ИТ компаниите предоставят на своите клиенти възможността да използват всичките функционалности и предимства на високоефективните софтуерни приложения, без да закупуват скъп хардуер, лицензи или да заделят средства за тяхното обновяване или поддръжка. CRM в Облака премахва необходимостта от значителни инвестиции и което е по-важно - позволява на компаниите да се научат и да получат полза от опита, защото Облакът предлага продуктивно работеща система с малко първоначални разходи от гледна точка на придобиване на инфраструктура и квалифицирани ресурси. Клиентите използват само приложенията и хардуера, от които се нуждаят и плащат само за реалното потребление на системите, без да им се начисляват допълнителни разходи за неизползваните ресурси.

Ползи от Облака

 • Намаляване на първоначалните и последващите разходи, свързани със закупуване на хардуер, софтуер, помещения и наемане на квалифициран персонал, необходим за правилното функциониране и поддръжка.
 • По-бърза възвръщаемост на инвестицията (ROI) в следствие на намалените разходи, време за внедряване и започване на реална дейност, както и извличане на ползи от приложението.
 • Грижата за данните и използваните от компанията системи са поверени в ръцете на тесни специалисти.
 • Заплаща се единствено за реално използваните услуги.
 • Възможност за промяна по всяко време на необходимите пространство и ресурси, с цел посрещане на пиковете и спадовете в бизнес средата.
 • Необходимата информация е достъпна от всяка точка на планетата.

Сигурност и съхранение на информацията в TO-DO CRM

Достъп с потребителко име и парола

Достъп с потребителко име и парола

Използваме мулти-диференцирани подходи към потребителската сигурност. Нива на достъп, потребителски роли, прекъсване на сесиите и много други функции, които гарантират, че вашите CRM данни ще бъдат достъпни само от тези служители, които имат легитимна нужда от тях.

Защитена и криптирана връзка

Защитена и криптирана връзка

Връзките към сървърите се осъществяват с помощта на най-новите Transport Layer Security (TLS) и Secure Socket Layer (SSL) протоколи. Това създава много сигурна, криптирана връзка, с която се пренася информацията между сървърите и потребителите и предотвратява прихващане на комуникациите помежду им.

Надеждност на съхраняваната информация

Надеждност на съхраняваната информация

Всеки дейта център е дублиран с друг глобален дейта център като по този начин, в реално време, се осигурява резервно копие на цялата информация, съхранявана на сървърите ни. Използват се дискови масиви с дублиране на информацията (огледални данни).

Ежедневно архивиране на информацията

Ежедневно архивиране на информацията

Съхраняваме данните и инфомацията Ви, чрез осигуряване на ежедневно онлайн архивиране на отдалечен и сигурен файлов сървър. Архивирането се извършва в края на всеки работен ден и се съхранява за период от 30 работни дни.

Най-високо ниво на сигурност

Най-високо ниво на сигурност

Трансферът на данните от потребителското устройство към сървърите ни се осъществява чрез 128-битово криптиране, за да се осигури максимална защита срещу прихващане на данни. Разполагаме с екип, който постоянно следи всички активности и достъпа до данни. Използваме специална автоматизирана система за наблюдение в реално време на заплахите/атаките, която събира, анализира и предотвратява опитите за пробив. Грижим се за сигурността на потребителските данни и тяхното съхранение чрез надежден ежедневен backup, както и за тяхната достъпност чрез постоянната свързаност на сървърите ни.

Постоянен достъп до CRM системата

Постоянен достъп

99,9% свързаност. В днешния забързан свят е абсолютно задължително да имате постоянен достъп до важната за бизнеса Ви информация. Без значение дали сте в друг офис и на друг компютър, в къщи или пътувате по света и използвате мобилно устройство - системата е достъпна чрез най-популярните браузъри и мобилни устройства. Винаги онлайн и с 24/5 поддръжка, гарантираме, че информацията Ви е винаги достъпна с няколко клика.

24/5 Поддръжка на TO-DO CRM

24/5 Поддръжка

Една от най-големите ползи при предлагането на TO-DO CRM като Облачна услуга е фактът, че ние АКЦЕНТИРАМЕ ВЪРХУ ГРИЖАТА ЗА КЛИЕНТА. Ако все пак срещнете някакъв проблем или затруднение при използването на системата, ние сме на ваше разположение 24 часа на ден, 5 дни в седмицата, за да ви помогнем да извлечете максимума от системата.

Моля, попълнете формата, за да получите оферта

или се свържете с нас на посочения телефон или имейл

Информацията е изпратена успешно. Благодарим Ви!